VIKING SHIELD

Extrapriser

Visade produkter

VIKING SPRITZ 200ml Visa större

VIKING SPRITZ 500ml

Nyhet

POLISHANGEL®│VIKING SPRITZ är mycket lätt att använda och ger en extra djup glans.

Perfekt underhålls produkt till Viking Shield

Mer detaljer

Denna produkt finns inte längre i lager

876,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

POLISHANGEL®│VIKING SPRITZ innehåller kiseldioxid (Si02) för ökad tålighet och titaniumdioxid (Ti02) för ökad reflektion och klarhet.

Det här sprayvaxet ger en otrolig känsla av lenhet och ett utssende att beundra. 

POLISHANGEL®│VIKING SPRITZ skyddar färgen mot blekning, ökar färgintensiteten och är extremt lätt att använda.

Applicering

Använd en mikrofiberduk av hög kvalitet.

Skaka flaskan väl.

Spraya två gånger i mikrofiberduken (första gången, därefter 1 spray åt gången)

Arbeta in produkten på ytan med cirkulära rörelser och utan tryck.

Vid behov torkas eventuellt överflöd av med torr mikrofiberduk.

Låt inte produkten torka in på ytan.

 

 

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser

faroangivelser om hälsofaror

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H315 Irriterar huden.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews