Tac System

Extrapriser

Visade produkter

Aqua Waterless 500ml Visa större

Aqua Waterless 500ml

Nyhet

Aqua Waterless (vattenfri) är en vattenbaserad tvättprodukt med hög lubricitet, som samtidigt lägger ett lager av Sio2 skydd över 5%. Går att lägga i flera lager för ännu högre glans och längre hållbarhet. Bra hydrofobiska egenskaper och lämnar en väldigt len yta..

Mer detaljer

Lagervara

159,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Användes på lätt smutsad eller ren bil.

Användningsområden :

Lack, plast, vinyl , metall och chrome.

Instruktioner

1 skaka produkten väl

2 användes på sval yta/ undvik att arbeta i direkt solljus.

3 Spraya på panel och fukta MF duk med Aqua.

4 byt/vänd till rena mf dukar ofta så fort de ser lortiga ut.

5 lägg lite mer generöst med produkt på de nedre panelerna och låt produkten verka en liten stund innan avtorkning.

6 Kolla på ytan så inte rester finns kvar innan ni går vidare till nästa panel.

Hållbarhet 1 – 1,5 månad.

Varning : arbeta inte under direkt soljus eller varma paneler.

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara
Faroangivelser (Hazard statements)
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H301
Giftigt vid förtäring.
H312
Skadligt vid hudkontakt.
H332
Skadligt vid inandning.
H370
Orsakar organskador.
Skyddsangivelser (Precautionary statements)
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/hete ytor-Rökning förbjuden.
P260
Inandas inte ångor/sprej.
P301+P315
VID FÖRTÄRING: Sök omedelbart läkarhjälp.
P302+P361+P352
VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P337+P313
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Personlig skydds- och hygienåtgärder
Andningsskydd: Om omständigheterna kräver användning av andningsskydd, använda europeisk standard EN 149.
Handskydd: Använd skyddshandskar av butylgummi (standard EN 374).
Ögonskydd: Vid risk för stänk skall skyddsglasögon användas (standard EN 166).

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews