Tac System

Extrapriser

Visade produkter

Shinee Wax 500ml

Nyhet

Shinee Wax is a high-gloss wax exclusively used for quick spray to the vehicle paintwork as well as glass! Shinee Wax offers a quick glossy and smoothy surface and super easy and convenient to apply.

Mer detaljer

Lagervara

195,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Detailers can use Shinee Wax as a based coat for easier polishing surface. Shinee Wax can also provide a water repellency surface for a period of time, hence less contaminants can be bonded on the paint surface. 

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements) 

Orsakar allvarliga ögonskador 

Skyddsangivelser (Precautionary statements)  

Använd ögonskydd/ansiktsskydd. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp