Tac System

Extrapriser

Visade produkter

QUARTZ UHS 50ml Visa större

QUARTZ UHS 90% 50ml

Nyhet

Genom ständig forskning har TAC utvecklat QUARTZ UHS.

Quartz coating är en oorganisk produkt som skyddar lackytan.

Produkten innehåller 90% silica.

Mer detaljer

Lagervara

1 032,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

QUARZ UHS är lätt att använda och återställer glansen som om bilen skulle vara ny.

Produkten skapar en ultrahård yta på bilen. Det räcker med en applicering för att bilen ska bli skyddad mot miljöpåverkan, repor, oxiadtion, vattenfläckar, surt regn och fågelspillning.

Quartz UHS skapar en stark bindning till ytan vilket bidrar till stor motståndskraft för kemisk påverkan och en lång hållbarhet. QUARTZ UHS ger en hård yta men som ändå inte har lätt för att spricka.

Produkten är elastisk och anpassar sig till ytan som behandlas så som värmeexpansion eller när materialet krymper av kyla.

Man kan räkna med en hållbarhet upp till 4 år.

INSTRUKTIONER

Rengör bilen noga och säkerställ så att det inte finns kvar några olje- eller fettrester.

Ytan måste vara helt torr.

Skaka produkten noga innan användning.

Lägg några droppar på en mockaduk virad runt en applikatorkloss.

Arbeta ut produkten tunt och jämt i ett korsande mönster.

Arbeta dig fram panel för panel.

Avlägsna omedelbart överskott med en microfibertrasa.

Applicera Quartz MAX efter en timme för att förebygga vattenfläckar.

 

VIDTA FÖRSIKTIGHET

Använd inte produkten till vad den inte är tänkt till.

Håll flaskan stängt och förvara den kallt, dragfritt och torrt.

Förvara säkert från barn.

Använd lämpliga handskar och andningsskydd.

Produkten får inte komma i kontakt med hud och ögon.

Får ej förtäras.

Produkten får inte utsättas för värme och direkt solljus. Om detta sker härdar produkten.

Köp till bästa microfiberduken för torkning av lackskydd

Viktigt använd andningsskydd

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser 

Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Giftigt vid förtäring.

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna

Giftigt vid hudkontakt.

Irriterar huden.

Giftigt vid inandning.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Orsakar organskador.

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Skyddsangivelser 

Förvaras oåtkomligt för barn.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/hete ytor-Rökning förbjuden.

Inandas inte ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder.

VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews