Snow Foam

Extrapriser

Visade produkter

Pre Soak Snowfoam 500ML

Nyhet

Car-Chem Pre Soak Snowfoam är högkoncentrerad, högskummande och har en kraftfull rengörande formula. Produkten är utvecklad för att användas ihop med foam lance. Det tjocka skummet fäster på hela exteriören av ditt fordon för att bryta ned lös smuts och trafikfilm. Efter användning av Pre Soak Snowfoam är ytan på fordonet preparerad för tvätt/shamponering.

Doft: Eukalyptus

Mer detaljer

Lagervara

111,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

1 : Addera 100 – 150ml av produkten i din foam lance.

2 : Fyll upp med vatten.

3 : Spraya ut produkten över hela fordonet med hjälp av lancen som är kopplad till din högtryckstvätt.

4 : Spola av och fullfölj med en schampotvätt.

 

Tips : Har du ingen lance så kan du använda högtryckstvättens kemtank om det finns.

Tips 2 : oftast räcker det med 500ml fyllt totalt i lancen för att skumma en normalstor bil.FARLIGA EGENSKAPER

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser:

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P260: Inandas inte <damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej>.

P301+330+331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+361+353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 

kläder. <Skölj huden med vatten/Duscha>.

P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Pre Soak Snowfoam

Reviews