Snow Foam

Extrapriser

Visade produkter

Ultra Foam 500ml Visa större

Ultra Foam 500ml

Nyhet

Ultra Foam is an concentrated car wash shampoo, which enhances and endures the shininess of your vehicle.

Mer detaljer

Lagervara

135,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Blanda 50 ml med 950 ml vatten

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Varning 

Faroangivelser (Hazard statements) 

H315 

Irriterar huden. 

H319 

Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

P302+P361+P352 

VD HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten. 

P305+P351 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

P337+P313 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews