Extrapriser

Visade produkter

Super Suds Shampoo 500ML

Nyhet

CarChem Super Suds Schampo är ett lyxigt och högkoncentrerat bilschampo. Schampot har hög användarvänlighet och mångsidighet. Produkten har genomgått rigorösa tester under lång tid för att säkerställa att den är kompatibel med diverse vaxer, sealants och keramiska skydd. Schampot är skonsamt för att ge minsta påverkan på befintliga lackskydd och vaxer. Vi rekommenderar schampot om din bil har keramiskt lackskydd då det endast har rengörande egenskaper och tillsätter ingen glans eller skydd

Mer detaljer

Lagervara

135,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Användning och tips.

1 : Tillsätt 4 pumpsprut i 20 liter av ljummet vatten.

2 : Se till att alla ytor är blöta och fria från lös smuts.

3 : Arbeta er från taket och nedåt. Använd gärna en tvättvante/pad av hög kvalitet i ull eller mikrofiber för att erhålla så skonsam tvätt som möjligt.

4 : Skölj av schampolösningen och torka ditt fordon.

Tips : Om (möjlighet) finns använd avjoniserat vatten.

FARLIGA EGENSKAPER

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast <GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

P321: Särskild behandling (se ... på etiketten).

P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Super Suds Shampoo

Reviews