Rengöring

Extrapriser

Visade produkter

Leather 2IN1 500ML

Nyhet

CarChem Leather 2 in 1 är en dubbelverkande produkt som både rengör och behandlar läder. Produkten är ett måste för dig som vill på ett effektivt och regelbundet sätt vill underhålla alla invändiga läderytor. Produkten rengör på ett skonsamt sätt och behandlar, återfuktar med naturliga oljor. Regelbunden rengöring och behandling ökar livslängden och bibehåller lädrets utseende. Produkten lämnar en underbar doft av läder efter sig.

Mer detaljer

Lagervara

119,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Användning

1 : Spraya produkten direkt på ytan du vill behandla.

2 : Sprid produkten med en applikatorpad/borste eller mf-duk jämnt över ytan.

3 : Torka av överskott med en ny mikrofiberduk.

FARLIGA EGENSKAPER

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P273: Undvik utsläpp till miljön.

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast <GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Leather 2IN1

Reviews