Polishangel

Extrapriser

Visade produkter

MASTER FINAL POLISH II 500ml Visa större

MASTER FINAL POLISH II 500ml

Nyhet

Genererar underbar våt glans och efterlämnar en jämn och blank yta och högglansig finish

Lämnar inte rester på plastdetaljer

Dammfri process Idealisk för glas, krom och plastytor

Lätt att använda

Mer detaljer

Lagervara

399,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

FINAL MASTER POLISH II. Denna unika formel är redan ett litet mästerverk.

Poleringsprocessen har aldrig varit så lätt. Innehåller inga fyllmedel.

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser

faroangivelser om hälsofaror

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews