Läder

Extrapriser

Visade produkter

Acute Sense 500ml Visa större

Acute Sense 500ml

Nyhet

Acute Sense är en mångsidig Coating för rekonditionering och skydd av gamla och nya läderytor. Den innehåller 20% Silica, och en mix av Ingridienser för att binda till ytan. Acute Sense skapar en skyddande yta till alla typer av läder med bibehållen andningsförmåga

Mer detaljer

Lagervara

239,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Produktfördelar.

1. Förbered ytan med Leather Cleaner.

2. Skaka produkten väl.

3. Applicera direkt på microfiberduk eller MF - applicator, massera in    produkten noga.

4. Avlägsna överskottsprodukt med en mjuk MF – duk.

5. Upprepa förfarandet på gammalt och slitet läder vid behov.

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Varning
Faroangivelser (Hazard statements)
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315
Irriterar huden.
Skyddsangivelser (Precautionary statements)
P305+P351
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P337+P313
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P302+P361+P352
VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten.

Personlig skydds- och hygienåtgärder
Andningsskydd: Om omständigheterna kräver användning av andningsskydd, använda europeisk standard EN 149.
Handskydd: Använd skyddshandskar av nitrilgummi (standard EN 374).
Ögonskydd: Vid risk för stänk skall skyddsglasögon användas (standard EN 166).
Hudskydd: Använd skyddskläder efter behov.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews