Extrapriser

Visade produkter

 GLASSCOAT ™ INVINCIBLE 200ml Visa större

GLASSCOAT ™ INVINCIBLE 50ml

Nyhet

Kristallklar spegelglansyta
Lämplig för keramiska lacker
Innehåller färgförstärkt flingor för en perfekt finish
Dammfri
Lämplig för maskinell och manuell bearbetning
Innehåller inga fillers.

Mer detaljer

Lagervara

300,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

GLASSCOAT ™ | INVINCIBLE | PRIMER minskar på ett speciellt sätt  dess grova korn till ultrafina partiklar.

Bara du bestämmer slutresultatet.

1. Skaka väl före användning
2. Applicera med maskin eller för hand
3. För  hand / använda produkten sparsamt och applicera i en cirkelrörelse med lätt tryck.
4. Med maskin / Beroende på färgdefekter rekommenderar vi en första passage med en medelhög skärande Pad följt av en andra passage med en avslutande pad och  upp till 2000 - 2500 rpm.
5.Torka av med en ren mikrofiber

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser

faroangivelser om hälsofaror

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews