Extrapriser

Visade produkter

HYDROPHOBIC TOP COAT 2.0 50ml Visa större

HYDROPHOBIC TOP COAT 2.0 50ml

Nyhet

Endast Auktoriserade Företag.

TAC Top Coat 2.0 är den mest avancerade produkten för ytbehandling från Korea.

Mer detaljer

Lägg till i min önskelista

Mer information

Innehåller Silica, Hydrocarbon, Titanium, Zirconium, Fluoriner och avancerad nanoteknik.

Top Coat 2.0 funkar på dom flesta ytor inklusive lack, plast, glas och fälgar

Top Coat 2.0 erbjuder extrema smutsavstötande egenskaper.

En glatt och högblank yta.

Den kan appliceras som fullgott skydd som den är eller som topper på basskyddet (quartz)
Lätt att lägga.
Funkar på lack, glas, plast och fälgar.
Kema och tvätta bilen innan applicering.
Ytorna ska vara fria från fett och oljor.
Använd oil zero för att avlägsna oljor Och fett.
Ytan måste vara helt torr.
Skaka produkten väl innan applicering.
Tillsätt några droppar på moccaduken som viras runt applikatorblock.
Arbeta ut produkten tunn och jämnt i ett korsande mönster.
Applicera en panel åt gången.

Inkluderat:
1x TOP COAT 2.0 50ml
5x Suede 10cm x 10cm
1x Suede 30cm x 30cm
1x Beläggningsblock

Använd andningsskydd

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements) 

Mycket brandfarlig vätska och ånga.  

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

Orsakar organskador. 

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/hete ytor-Rökning förbjuden. 

Inandas inte ångor/sprej. 

VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp. 

Personlig skydds- och hygienåtgärder 

Andningsskydd: Om omständigheterna kräver användning av andingsskydd, använda europeisk standard EN 149. 

Handskydd: Rekommenderas. Använd handskar av neopren, nitril eller PVC (standard EN 374). 

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas (standard EN 166). 

Hudskydd: Använd skyddskläder efter behov. 

Reviews