Home

Extrapriser

Visade produkter

IRON ZERO 500ml Visa större

IRON ZERO 500ml

Nyhet

Flygrost-Borttagare för lack, glas och fälg med mycket hög verkningsgrad, syrafritt, pH balanserad och säker på alla typer av fälgar inklusive aluminium och legeringar.

Mer detaljer

Lagervara

151,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

1.Använd latex eller Nitrilhandskar, och ansiktsskydd.
2.Skaka flaskan.
3.Låt produkten verka i 3-5 minuter i skuggan.
4.Skölj av ytan.

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara 

Faroangivelser (Hazard statements) 

H290 

Kan vara korrosivt før metaller. 

H301 

Giftigt vid förtäring. 

H317 

Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H319 

Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

P102 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

P302+P361+P352 

VD HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten. 

P305+P351 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

P337+P313 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

P301+P315 

VID FÖRTÄRING: Sök omedelbart läkarhjälp. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews