Home

Extrapriser

Visade produkter

Quartz Shine 30ml Visa större

Quartz Shine 70% 30ml

Nyhet

Erbjuder också en djup, rik glans med självrengörande egenskaper, vilket gör framtida tvätt av bilen blir snabbare och enklare

SiO2 förstärkt med TiO2 för ökad glans och reflektivitet.

Mer detaljer

Lagervara

479,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Kitet innehåller:
30ml Quartz Shine
Applikator
5st 10x10cm Mocka dukar
1st 40x40cm Mocka duk

 1. Tvätta bilen med schampo och torka bilen noggrant, förbereda och polera om det behövs. 
 2. Torka bort eventuella oljor med OIL.ZERO.
 3. Applicera produkten med mikrofiber virad runt svampen.
 4. Sprid ut Quartz Shine väl i korsvis mönster en panel i taget 
 5. Torka av efter 2-4 min
 6. Ytterligare skikt kan appliceras efter 30-45min
 7. Ett andra skikt kommer att lägga till ytterligare glans, & tjocklek på lackskyddet
 8. Torka bort vatten från ytan under de första 24 timmarna efter applicering
 9. Undvik att tvätta bilen dom första 7 dagarna
 10. Hållbarhet: upp till 2 år
 11. Rekommenderade arbetstemperaturer: 10C till 32C

Tips: Använd Total One Essential som primer för att öka glansen innan applicering Quartz Shine

Köp till bästa microfiberduken för torkning av lackskydd

Viktigt använd andningsskydd

FARLIGA EGENSKAPER

 Faroangivelser (Hazard statements) 

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna  

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

Förvaras oåtkomligt för barn.  

Undvik att inandas ångor/sprej. 

Undvik utsläpp till miljön. 

VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp. 

Personlig skydds- och hygienåtgärder 

Andningsskydd: Erfordras ej vid god rumsventilation. (vi rekommenderar att använda andningsskydd)

Handskydd: Rekommenderas. Använd handskar av neopren, nitril eller PVC (standard EN 374). 

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas (standard EN 166). 

Hudskydd: Använd skyddskläder efter behov. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews