Home

Extrapriser

Visade produkter

Quartz Sparkle Plus 30ml Visa större

Quartz Power Plus 70% 30ml

Nyhet

Supersnabb transparent härdning samt lång kontinuerlig vattenavstötande egenskaper. Hållbarhet upp 3år.

Självrengörande egenskaper.

Mer detaljer

Lagervara

519,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Power Plus är designad att applicera på de flesta ytor. Lack, fälgar och plast.

Lacken blir även mer reptålig.

Ytor som blivit skyddade blir väldigt kemresistenta samt bildar en klar och len yta.

Kema och tvätta ytor noga innan applicering. Ytan skall vara fri från olja och fettrester.

Ytan måste vara helt torr.

Skaka produkten noga innan applicering.

Applicera produkt sparsamt på moccaduk virad runt applikatorblock.

Arbeta ut produkten jämnt och tunnt i ett korsande mönster tills ytan känns torr.

Lägg panel för panel.

Avlägsna överskottsprodukt med microfiberduk.

Applicera Quartz Max efter en timma för att förhindra vattenfläckar.

Full härdtid 24 timmar eller mer beroende på klimat och temperatur.

Om det kommer vatten på lacken under första 24 timmarna måste de torkas bort.

Köp till bästa microfiberduken för torkning av lackskydd

Viktigt använd andningsskydd

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser (Hazard statements) 

Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Undvik att inandas ångor/sprej. 

Undvik utsläpp till miljön. 

VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp. 

Personlig skydds- och hygienåtgärder 

Andningsskydd: Erfordras ej vid god rumsventilation. (vi rekommenderar att använda andningsskydd)

Handskydd: Rekommenderas. Använd handskar av neopren, nitril eller PVC (standard EN 374). 

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas (standard EN 166). 

Hudskydd: Använd skyddskläder efter behov. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews