Home

Extrapriser

Visade produkter

Moonlight 250ml

Nyhet

Moonlight är en oljebaserad coating med ett innehåll 20 till 25% av SiO2 med lång hållbarhet.

Mer detaljer

Lagervara

383,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Mycket lätt att applicera. Moonlight har en hållbarhet upp till 9 månader.Observera efter användning måste tömma sprayhuvudet (antingen skölj ur eller hålla flaskan upp och ned och spraya ett par gånger) Om du inte rensar ut sprayhuvudet kommer det att gå sönder snabbt.

Moonlight instruktioner.

Se till att ytan är ren och fri från kontaminering.

Använd Tacsystems oil zero eller liknande för att avlägsna vax och oljerester innan applicering .

Produkten kan appliceras på två olika sätt.

Spraya produkten direkt på panel och sprid ut den jämt över panelen med microfiberduk

Torka av överskott med en ny microfiberduk omgående.

applicera med microfiberapplikator jämnt och tunnt en panel åt gången.

Använd en Microfiberduk av hög kvalitet för att avlägsna överskottsprodukt.

Moonlight behöver inte lämnas på ytan för härdning, då den skall avtorkas direkt panel för panel.

Ytan skall vara sval vid applicering.

Då produkten är oljebaserad så behöver den härda ca 4-6 innan den kan motstå väta.

Om det finns risk att fordonet blir blöt innan full härdtid så rekommenderar -

Vi att Tac Systems Quartz Max appliceras efter en timma för att förhindra vatten/kalkfläckar.

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara 

Faroangivelser (Hazard statements) 
H304 
Kan vara dödligt vid fötäring om det kommer ner luftvägarna 
H372 
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. 
H225 
Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H315 
Irriterar huden. 
H319 
Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H335 
Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 
P102 
Förvaras oåtkomligt för barn. 
P301+P331+313 
VID FÖRTÄRING: Främkalla INTE kräkning.Sök läkarhjälp. 
P260 
Inandas inte ångor/sprej. 
P302+P353 
VID HUDKONTAKT: Skölj huden med vatten/duscha. 
P305+P351 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
P337+P313 
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Personlig skydds- och hygienåtgärder 

Andningsskydd: Erfordras ej. (vi rekommenderar att använda andningsskydd)

Handskydd: Rekommenderas. Använd handskar av neopren, nitril eller PVC (standard EN 374). 

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon användas (standard EN 166). 

Hudskydd: Använd skyddskläder efter behov. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Moonlight

Reviews