GLASSCOAT COSMIC V2

Extrapriser

Visade produkter

GLASSCOAT™ INVINCIBLE PRIMER SPRITZ 200ml Visa större

GLASSCOAT™ INVINCIBLE PRIMER SPRITZ 500ml

Nyhet

GLASSCOAT™ | INVINCIBLE | PRIMER SPRITZ  är ett spray alternativ till INVINCIBLE PRIMER polish.

Mer detaljer

Lagervara

956,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

PRIMER SPRITZ 
Är framtagen för att slippa använda invincible primer polish som sista steg innan applicering av Cosmic V2

PRIMER SPRITZ sprayas och torkas av och lacken är förberedd för Cosmic V2

Fungerar även med dom andra lackskydden från Polishangel

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H332 Skadligt vid inandning.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förvaring:

P405 Förvaras inlåst.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews