Glasrengöring

Extrapriser

Visade produkter

Reducerat pris! Crystal Window 500ml Visa större

Crystal Window 500ml

Nyhet

Crystal Windows will just do the job for you, it does not leave any streaks, haze or residue, and allows you to easily remove the contaminants with a wipe.

Denna produkt finns inte längre i lager

76,16 kr

-20%

95,20 kr

Lägg till i min önskelista

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara 

Faroangivelser (Hazard statements) 

H302 

Skadligt vid förtäring. 

H331 

Giftigt vid inandning. 

H360fd 

Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. 

Skyddsangivelser (Precautionary statements) 

P102 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

P260 

Inandas inte ångor/sprej. 

P304+P313 

VID INANDNING: Sök läkarhjälp. 

P301+P313 

VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp. 

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews