Fälg & Däck

Extrapriser

Visade produkter

SUPERSPORT PTFE FÄLG WAX 100ml Visa större

SUPERSPORT PTFE FÄLG WAX 200ml

Nyhet

POLISHANGEL®│SUPERSPORT PTFE WHEEL WAX är ett semi permanent skydd för alla typer av fälgar. 

Mer detaljer

Denna produkt finns inte längre i lager

475,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

POLISHANGEL®│SUPERSPORT PTFE WHEEL WAX innehåller titaniumdioxid (Ti02) och polytetrafluoreten (PTFE)  som gör den värmetålig och ger ett ökat skydd mot kemikalier, rost, tjära och salt.

Applicering

Använd en mikrofiberduk av hög kvalitet.

Skaka flaskan väl.

Spraya två gånger i mikrofiberduken (första gången, därefter 1 spray åt gången)

Arbeta in produkten på ytan med cirkulära rörelser och utan tryck.

Vid behov torkas eventuellt överflöd av med torr mikrofiberduk.

Låt inte produkten torka in på ytan.

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

YouTube Video

SUPERSPORT spray wheel coating