Extrapriser

Visade produkter

Magic Wheel Cleaner 500ml Visa större

Magic Wheel Cleaner 500ml

Nyhet

 Löser effektivt besvärlig smuts som bromsdamm, rost och järnoxider, sot och fett från fälgar och andra metalldelar.

Mer detaljer

Lagervara

103,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Kan användas på alla typer av fälgar. Spill på lack ger inga negativa effekter. Inga negativa effekter på bromsar. Bromsskivor rostar inte, som vid användning av syraprodukter.

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord

Varning

Faroangivelser

Kan orsaka allergisk hudreaktion. (H317)

page1image3655443712

Allmänt Skyddsangivelse Förebyggande

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102).
Undvik att inandas dimma/ångor/rök/sprej. (P261).
Använd skyddshandskar/ögonskydd. (P280).

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. (P333+P313).
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).

Innehåller: sodium mercaptoacetate

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

page1image3655503568

Reviews