Fälgrengöring

Visade produkter

Iron Contaminant Remover Cleaner 500ml Visa större

Iron Contaminant Remover Cleaner 500ml

Nyhet

Avlägsnar bromsdamm, flygrost, fett och smuts.

Mer detaljer

Lagervara

159,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Bruksanvisning

  • Skaka flaskan väl före användning!
  • Spraya på torra fälgar tills fälgen är täckt.
  • Låt det verka i cirka 3-5 minuter, skölj sedan ordentligt med en kraftig vattenstråle.

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser:

H302: Skadligt vid förtäring.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:

P264: Tvätta grundligt efter användning.

P270: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P330: Skölj munnen.

YouTube Video

Iron Contaminant Remover Wheel Cleaner REVOLT