Extrapriser

Visade produkter

SLIME Tyre Dressing GEL 500ml Visa större

SLIME Tyre Dressing GEL 500ml

Nyhet

Scholl Concepts Slime är ett gelbaserat däck och gummiprodukt med en stor, djup glans, intensiv svarta och lång livslängd. 

Lagervara

156,00 kr

Lägg till i min önskelista

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändnings källor.

Rökning förbjuden.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews