Carnauba Si02

Extrapriser

Visade produkter

HIGHGLOSS PASTE WAX 150ml SPR Edition

Nyhet

HIGHGLOSS PASTE WAX 150ml är den mest effektiva glansförstärkaren på marknaden. Den består av speciella polymerer, kiseldioxid och ett extremt högt innehåll av titanoxid, det mest reflekterande elementet som man känner till.

Mer detaljer

Beställningsvara leveranstid 7-10 dagar

2 476,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Tillverkat i en begränsad upplaga högsta kvalitet.
Superenkel att använda även på solid svarta lacker.

Se till att lacken är torr, ren 

Applicera ett tunt, jämnt lager av produkten med

Låt härda i 20-30 minuter

Torka av med torr mikrofiber handduk

150 ml räcker till cirka: 20-25 bilar

Hållbarhet:upp till 7 månader

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews