Carnauba ARTS

Extrapriser

Visade produkter

Carnauba ARTS BLUE XILION 200ml Visa större

Carnauba ARTS BLUE XILION 500ml

Nyhet

Färg vax för alla blå nyanser

Mer detaljer

Lagervara

519,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Perfekta resultatet på bara några sekunder
Varm spegelglans 
Korrigerar 50% av alla ytdefekter
Lätt att använda
Ingen exponeringstid som krävs!
Lämnar inga rester på plastytor
Perfekt färgmatchning till bilens färg
Överväldigande djup glans
Långsiktig skyddande effekt
Även lämplig för metalliska färger
50% mer färgintensitet tack vare färgmatchning
Kan appliceras även på våta ytor

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord Varning

Faroangivelser

faroangivelser om hälsofaror

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H332 Skadligt vid inandning.

Skyddsangivelser

Allmän:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Prevention:

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews