CarChem

Extrapriser

Visade produkter

QUICK TOUCH 5L Visa större

QUICK TOUCH 5L

Nyhet

Quick Touch är resultatet av flera års utveckling. Denna produkt har formulerats för att både ha rengörande egenskaper samtidigt som den lämnar ett vaxskydd efter sig i en och samma applicering. Den kapslar in smuts från ytan och hjäper till att skonsamt ta bort dem, samt ger en djup vaxglans

Mer detaljer

Lagervara

279,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

DOFT: Cocos 

FÄRG: Vit 

BRUKSANVISNING 

1. Spraya på en ren mikrofiberduk samt en mindre mängd direkt på lacken. 

2. Torka av lacken i korsvis mönster, en panel i taget. 

3. Buffa upp glansen med ytterligare en ren mikrofiberduk. 

TIPS FRÅN COACHEN Lägg produkten i flera lager för ökat skydd och livslängd.

FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Faropiktogram: GHS02: Flamma

GHS05: Frätande

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P303+361+353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. <Skölj huden med vatten/Duscha>.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P370+378: Vid brand: Släck med .

P403+235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Reviews