CarChem

Extrapriser

Visade produkter

PANEL WIPE 500ml Visa större

PANEL WIPE 5L

Nyhet

Prep Panel Wipe är en avfettande och rengörande ”ipa” för att få lacken ren från polerrester och fett för att kunna ge lackskyddet absolut bäst förutsättning att kunna binda ordentligt till lacken. Prep Panel Wipe är framtagen för att eliminera problem från fett och polerrester och lämna en yta fri från kontaminering efter sig – redo för att förseglas.

Mer detaljer

Lagervara

263,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Doft: Doftlös 

Färg: Färglös 

BRUKSANVISNING 

1.Spraya Prep Panel Wipe direkt på fordonets lack, och en mindre mängd direkt på en ren, lintfri mikrofiberduk. 

2.Fortsätt att torka över lacken till Prep Panel Wipe dunstat helt, och en ren, yta fri från kontaminering har uppnåtts

TIPS FRÅN COACHEN Prep Panel Wipe funkar också riktigt bra som glasrengöring.

FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Faropiktogram: GHS02: Flamma

GHS07: Utropstecken

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P303+361+353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. <Skölj huden med vatten/Duscha>.

P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P370+378: Vid brand: Släck med .

P403+233: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403+235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Reviews