Extrapriser

Visade produkter

GLUE AND TAR REMOVER 5L Visa större

GLUE AND TAR REMOVER 5L

Nyhet

G&T G&T är en mycket effektiv tjär- och limborttagare, direkt formulerad för snabb borttagning av tjära och lim på alla typer av lacker.

Mer detaljer

Lagervara

279,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

DOFT: Gin&Tonic

FÄRG: Grön

BRUKSANVISNING

1. Spraya G&T på den yta du tänkt rengöra.

2. Låt verka en minut 3. Torka av med en mjuk mikrofiberduk.

VARNING: Denna produkt är endast avsedd för bruk på exteriöra lackade ytor. Får ej användas på andra ytor.

TIPS FRÅN COACHEN Efter applicering, agitera med en mjuk borste för djuprengöring.

FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Faropiktogram:

GHS02: Flamma

GHS07: Utropstecken

GHS08: Hälsofara

GHS09: Miljöfarligt

Signalord: Fara

Skyddsangivelser:

P301+310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast

<GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

P303+361+353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. <Skölj huden med vatten/Duscha>.

P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P370+378: Vid brand: Släck med .

P403+233: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P403+235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

Reviews