CarChem

Extrapriser

Visade produkter

CERAMIC SUDS 500ml Visa större

CERAMIC SUDS 5L

Nyhet

För att "boostabefintligt lackskydd

Ceramic suds är ett SiO2-baserat bilschampo i 200-1 koncentrat. Ceramic suds rengör lätt ingrodd smuts. Formulan med aktiva tillsatser av högsta kvalitet ger en djup, säker rengöring till dina fordon exteriör. Tillsammans med den senaste SiO2-tekniken resulterar detta i ett skyddande hydrofobiskt lager.

Mer detaljer

Lagervara

396,00 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

För att "boosta" befintligt lackskydd

1 - Skölj din bil först för att lossa smuts, du kan med fördel använda ett av Car-Chems snow foam som förtvätt!

2 - Lägg till 50 ml Ceramic suds i en hink och fyll på med 10 liter varmt vatten. 

3 - Använd en tvättvante och tvätta fordonets yta, arbeta uppifrån och ned, se till att alla områden är rengjorda. 

4 - Skölj med vatten innan produkten torkar. 

TIPS - För ännu bättre beading/pärleffekt ; lägg en liten mängd produkt direkt i tvättvanten och stryk över fordonets exteriör innan sköljning.

FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser:

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Faropiktogram: GHS05: Frätande

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P273: Undvik utsläpp till miljön.

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast <GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

Reviews