CarChem

Extrapriser

Visade produkter

ALLOY CLEAN 500ml Visa större

ALLOY CLEAN 500ml

Nyhet

Alloy Clean är en effektiv, syrafri och pH-neutral fälgrengöring som ger en riktig djuprengöring av fälgarna, och samtidigt underhåller lystern från fälgförseglingen.

Mer detaljer

Lagervara

119,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

BRUKSANVISNING

1. Spraya direkt på fälgen

2. Låt verka i ca 5 minuter, under tiden bearbetar du fälgen med en fälgborste

3. Skölj av. Gärna med högtryckstvätt. Repetera proceduren om det är nödvändigt.

TIPS FRÅN COACHEN Behandla fälgarna med Sappire Ceramic Vax för att skydda och försegla dem.

FARLIGA EGENSKAPER

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Faropiktogram: GHS05: Frätande

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast <GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Reviews