Extrapriser

Visade produkter

Hydro Seal 500ML

Nyhet

CarChem Hydro Seal är ett snabbt och enkelt sätt att förse ditt fordon med ett bra skydd som sista steg i tvättprocessen. Den tillför en otrolig avrinning till alla exteriöra ytor.

Doft: Apelsin.

Mer detaljer

Lagervara

135,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Användning och tips.

1 : Tvätta ditt fordon som vanligt.

2 : Spola noga så allt kem eller schampolösning är borta.

3 : Applicera en lätt dimma av CarChem Hydro Seal över hela utvändiga exteriören medans den fortfarande är blöt.

4 : Spola noga och se den omedelbara avrinningen och glansen framträda.

5 : Torka ditt fordon som vanligt.

Tips : Hydro Seal kommer sitta kvar under många tvättar, men kan med fördel toppas med jämna mellanrum för att säkerställa att du har optimalt skydd.

Överdosera inte då produkten är dryg.

FARLIGA EGENSKAPER

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P260: Inandas inte <damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej>.

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P301+330+331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+361+353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta

kläder. <Skölj huden med vatten/Duscha>.

P304+340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

Hydro Seal

Reviews