Extrapriser

Visade produkter

All Clean 500ML

Nyhet

Car-Chem All Clean är en multifunktionell allrengörare. Produkten är utmärkt som en djuprengörare eller för lättare underhållsrengöring. Lämplig för alla ytor inklusive underreden, dörrgångar och svåråtkomliga ställen. Car-Chem All Clean innehåller speciella tensider som bryter ner fett/olja vilket gör den optimal även för motortvätt.

Doft: Blåbär

Mer detaljer

Lagervara

111,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Användning och tips. 

1 : Spraya All Clean på de ytor du vill rengöra.

2 : Torka av med mikrofiberduk tills inga rester återstår.

3 : Upprepa vid behov.

4 : För väldigt lortiga ytor kan produkten gärna ligga och dra i ca 5 minuter. Agitera sedan med lämplig borste anpassad för vilken typ av yta du jobbar med. Avsluta med att spola med vatten och torka torrt.

Tips : Vid underhållsrengöring så kan man späda All Clean 10 till ett med vatten.

FARLIGA EGENSKAPER

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser:

P280: Använd <skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd>.

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310: Kontakta genast <GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...>.

P321: Särskild behandling (se ... på etiketten).

P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

YouTube Video

All Clean

Reviews