Extrapriser

Visade produkter

Reducerat pris! Traffic Film Remover Concentrated 5L Visa större

Traffic Film Remover Concentrated 5L

Nyhet

CarChem Super Koncentrerad Förtvätt TFR (Traffic Film Remover) 

Mer detaljer

Lagervara

223,36 kr

-20%

279,20 kr

Lägg till i min önskelista

Mer information

Den är utformad för att ta bort trafikfilm, insekter, fågelspillning och allmän smuts och skräp från alla lacktyper

  • Bruksanvisning
  • Rekommenderad spädning:
  • Stark nedsmutsning - 5:1
  • Medel nedsmutsning - 10:1
  • Lätt nedsmutsning - 20:1
  • Funkar även att använda i foam lance

FARLIGA EGENSKAPER

Faroangivelser:

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser:

P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280: Använd.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P405: Förvaras inlåst.

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera

Reviews